ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา ที่ตั้งเลขที่ ๔๗๒ หมู่ที่ ๑ ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน    อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์  ๙๑๑๖๐

โทรศัพท์  ๐๗๔ – ๗๓๐๒๖๕       โทรสาร ๐๗๔ – ๗๙๕๒๗๘

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.kd.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖

 

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

3. มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่  ๓ งาน  ๕๖ ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  ๓๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ เขตอำเภอควนโดน  ๔  ตำบล   ได้แก่

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๒ โดยมีนายถวิล สุปรีชาวุฒิพงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ การเรียนการสอนได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลควนโดน มีนักเรียนจำนวน ๕๘ คน ครู- อาจารย์ ๕ คน นักการภารโรง ๒ คน และต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายยงยศ ใจสมุทร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนควนโดนวิทยา

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา  ตั้งอยู่ห่างจากถนนยนตรการกำธร  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  ๔๐๖)  สายสตูล - หาดใหญ่  ประมาณ  ๑๕๐  เมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้