กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นางจินตนา หมาดทิ้ง นายนิรัตน์ เสมอภพ นางฮายาตี หลีเยาว์  นางสาวนุสรา ประสานการ นายมุตฮา หมันเส็น