ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอัญชลี สามัญ นางโสภา ใสบริสุทธิ์ นายอิสมาแอน ตาเดอิน นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต นางสาวใหมสาเราะ ปานจำปี

 

         
นางสาวญูฮาณี สาแล๊ะโอ๊ะ นางสาวสาริญา อิสภาโร  นางสาวสูดีนา หมาดเต๊ะ    

 

 

ผู้บริหาร

 

นายเดชา ปาณะศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

โทรศัพท์ : 064-5686101

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ : วันที่ 1  ธันวาคม 2559  จนถึงปัจจุบัน

 

Page 1 of 2