เอกสาร คว.

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand

 

 

ข้อมูลเผยแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน

03 อำนาจหน้าที่

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2564

รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานการประชุมประเดือนสิงหาคม 2561

รายงานการประชุมประเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานการประชุมประเดือนมิถุนายน 2561