รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดประตูสู่สถานศึกษา

กลุ่มสาระศิลปศึกษา การแข่งขันวาดภาพ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระสังคมฯ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

กลุ่มสาระภาษาไทย การแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย

กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา