ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1 และม.4 ที่ได้รับการจัดสรรที่เรียนจาก สพม 16