<"> Hello World News

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 18 ปี

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 22 September 2020 03:01
 • Written by Super User
 • Hits: 2

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้ฝึกซ้อมและนักกีฬาฟุตซอลหญิง อายุ 18 ปี โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน​จังหวัดสตูล ประจำปี 2563

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

 • Category: News
 • Published: Thursday, 27 August 2020 06:37
 • Written by Super User
 • Hits: 45

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)

กิจกรรมนูหรีรีไซเคิล

 • Category: News
 • Published: Thursday, 27 August 2020 06:30
 • Written by Super User
 • Hits: 43

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมนูหรีรีไซเคิล โดยมี นายอดุลย์  หมีดเส็น นายอำเภอควนโดน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนายวุฑฒิเวช เจียระนัย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน  มาเป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยให้มีการคัดแยกขยะ และนำขยะ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายวัสดุรีไซเคิลมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง”

 • Category: News
 • Published: Thursday, 27 August 2020 06:35
 • Written by Super User
 • Hits: 46

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน ๕๐ คน ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคง” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 • Category: News
 • Published: Saturday, 15 August 2020 05:37
 • Written by Super User
 • Hits: 60

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สรุปผลคะแนนเสียงพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรค Develop of KD ซึ่งมี นายฮาดิษ มรรคาเขต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ เป็นหัวหน้าพรรค