กิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ (New Gen Leadership 2019)

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ งานส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ (New Gen Leadership ๒๐๑๙) โดยมีนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาเข้าร่วม โครงการจำนวน ๔๐ คน