ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)