<"> Hello World ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  • Category: News
  • Published: Friday, 24 January 2020 07:21
  • Written by Super User
  • Hits: 448

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือ เสริมสร้างความสามัคคีและมีระเบียบวินัย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล