ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาลูกเสือ เสริมสร้างความสามัคคีและมีระเบียบวินัย ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล