<"> Hello World ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓

ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓

  • Category: News
  • Published: Friday, 24 January 2020 07:37
  • Written by Super User
  • Hits: 494

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ คณะครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมงานวันครูอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมกล่าวรายงานและอ่านสารของนายกรัฐมนตรี พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน มอบเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่น ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีศรีควนโดน การแสดงของคณะครู การแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสามัคคี และจับฉลากของรางวัล