ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนควนโดนวิทยาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา (Eco School)