เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับแกนนำลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี และนายอับดุลการีม สามัญ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้นำลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับแกนนำลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก