กิจกรรมสร้างเครือข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

  • Category: News
  • Published: Wednesday, 12 September 2018 13:26
  • Written by Super User
  • Hits: 248

วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาดำเนินกิจกรรมตามโครงการสร้างเครือข่าย การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสามารถนำ ไปพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง ที่ดี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ซึ่งมีครู และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเครือข่าย สถานศึกษาควนโดนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๖๐ คน