เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับแกนนำลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • Category: News
 • Published: Wednesday, 29 August 2018 02:46
 • Written by Super User
 • Hits: 78

ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายเจ๊ะบารอเหม ยาหลี และนายอับดุลการีม สามัญ ครูโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้นำลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับแกนนำลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

 

ร่วมจัดนิทรรศการงานจำปาดะของดีเมืองสตูล

 • Category: News
 • Published: Monday, 20 August 2018 07:56
 • Written by Super User
 • Hits: 78

ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนควนโดนวิทยาได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดง ผลงานของโรงเรียน ในงานจำปาดะของดีเมืองสตูลและส่งเสริมการปลูกจำปาดะพันธุ์ดี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างเทศโก้โลตัสสตูล

 

เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า”

 • Category: News
 • Published: Monday, 20 August 2018 02:53
 • Written by Super User
 • Hits: 91

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ลูกเสือพิทักษ์ป่า” เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษาทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า ให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ และรับผิดชอบในการปกปักรักษา ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล

คณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน

 • Category: News
 • Published: Monday, 20 August 2018 05:11
 • Written by Super User
 • Hits: 81

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และศึกษาดูงานเรื่องการบริหาร จัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

 

เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

 • Category: News
 • Published: Tuesday, 14 August 2018 04:05
 • Written by Super User
 • Hits: 80

ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ครู บรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน และนักเรียน โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยกระทรวงต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของบรรณารักษ์ห้องสมุดอาเซียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียน มีการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร

Page 2 of 5