บุคลากร

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

 

                                                              

                

  

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 
นางสาวอัญชลี สามัญ นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง นางญูฮาณี เกปัน นายสุไลมาน เด่นดารา 

 

นางสาวสุไลญา หมาดปันจอร์ นายอิสมาแอน ตาเดอิน นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต

 

 

Page 1 of 2