ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online และ on-hand