แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

                                                              

                

  

แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 

สามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 (ปิดระบบวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น.)

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

  แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4