News

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ

 • Category: News
 • Published: Thursday, 11 March 2021 15:49
 • Written by Super User
 • Hits: 145

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนควนโดนวิทยา ร่วมเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ควรได้รับ การดูแลช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียนควนโดนวิทยา  

กิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด"

 • Category: News
 • Published: Monday, 08 March 2021 07:13
 • Written by Super User
 • Hits: 131

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 งานห้องสมุด ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรม "อิ่มท้องอิ่มสมอง กับห้องสมุด" มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE, การแสดงละครคุณธรรม, การร้องเพลง, แนะนำหนังสือ และมอบเกียรติบัตรไอดอลหนอนหนังสือ และสุดยอดนักอ่าน     ในปีการศึกษา 2563 ณ เวทีอิ่มท้องอิ่มสมองกับห้องสมุด โรงเรียนควนโดนวิทยา 

ร่วมงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020

 • Category: News
 • Published: Friday, 26 February 2021 06:51
 • Written by Super User
 • Hits: 118

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมารีหยำ  ย่าฝา และนางสาววริยา สามัญ นักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในงานประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student Science Fair 2020 (TJ-SSF 2020)  ในรูปแบบออนไลน์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทรงเปิดงาน ถ่ายทอดสดเพื่อสื่อสารกับนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น 

กิจกรรมน้ำชายามเช้า

 • Category: News
 • Published: Monday, 08 March 2021 07:02
 • Written by Super User
 • Hits: 136

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนควนโดนวิทยา ได้จัดกิจกรรมน้ำชายามเช้า นำโดยนายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายอาหลี รอเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมต้อนรับส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และตัวแทนผู้ปกครอง ในอำเภอควนโดน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างโรงเรียน ส่วนราชการ ผู้ปกครอง และชุมชน 

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรสู่ Smart Group

 • Category: News
 • Published: Friday, 26 February 2021 06:50
 • Written by Super User
 • Hits: 134

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนควนโดนวิทยา จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพยุวเกษตรกรสู่ Smart Group ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในการนี้ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มยุวเกษตรกร การจัดกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร การทบทวนการจัดประชุมสภายุวเกษตรกร และลงแปลงสาธิตแต่ละแปลงของกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่ม และสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Group ต่อไปได้