กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ หอประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สรุปผลคะแนนเสียงพรรคที่ชนะการเลือกตั้ง คือ พรรค Develop of KD ซึ่งมี นายฮาดิษ มรรคาเขต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ เป็นหัวหน้าพรรค