โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนควนโดนวิทยา >> ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖ >> รางวัลกิจกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอกุลยเดช โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๗ >> ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >> ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนอีโคสคูล ปี ๒๕๖๐

ประกาศโรงเรียนควนโดนวิทยา

 

    


 

×

Error

The selected calendar(s) were not found in the database.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 

นายกระจาย หนูคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา มอบหมายให้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนควนโดนวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ : กลยุทธ์การเชื่อมโยงสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษภายใต้กรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learning โดยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ตอบโจทย์วิทยฐานะแนวใหม่ ณ โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปา สงขลา

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนควนโดนวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุมบริการ

Facebook Page

KDLogin