ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

1. ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนควนโดนวิทยา ที่ตั้งเลขที่ ๔๗๒ หมู่ที่ ๑ ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน    อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์  ๙๑๑๖๐

โทรศัพท์  ๐๗๔ – ๗๓๐๒๖๕       โทรสาร ๐๗๔ – ๗๙๕๒๗๘

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : www.kd.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๑๖

 

2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

3. มีเนื้อที่ ๑๙ ไร่  ๓ งาน  ๕๖ ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ  ๓๑  หมู่บ้าน  ได้แก่ เขตอำเภอควนโดน  ๔  ตำบล   ได้แก่

 • ตำบลควนโดน  ๑๐  หมู่บ้าน
 • ตำบลย่านซื่อ  ๗  หมู่บ้าน
 • ตำบลควนสตอ  ๑๐  หมู่บ้าน
 • ตำบลวังประจัน  ๔  หมู่บ้าน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนควนโดนวิทยา อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๒ โดยมีนายถวิล สุปรีชาวุฒิพงศ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ การเรียนการสอนได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลควนโดน มีนักเรียนจำนวน ๕๘ คน ครู- อาจารย์ ๕ คน นักการภารโรง ๒ คน และต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้  นายยงยศ ใจสมุทร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนควนโดนวิทยา

 • ปีการศึกษา ๒๕๒๖        ย้ายมาที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่  ๔๗๒ หมู่ ๑ ต.ควนโดน อ.ควนโดน  จ.สตูล
 • ปีการศึกษา ๒๕๒๗        โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ค.ป.ล.
 • ปีการศึกษา ๒๕๓๘        ได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๓        ได้เข้าโครงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้ปัจจัยองค์รวม ปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการวิจัย
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๔        ได้เข้าโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการ
 • ปีการศึกษา ๒๕๔๙        ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน”
 • ปีการศึกษา  ๒๕๕๖       ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 • ปีการศึกษา  ๒๕๕๗       ชนะเลิศการประกวดโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 10 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • ปีการศึกษา  ๒๕๕๘       ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา  ตั้งอยู่ห่างจากถนนยนตรการกำธร  (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  ๔๐๖)  สายสตูล - หาดใหญ่  ประมาณ  ๑๕๐  เมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ        จด  พื้นที่การเกษตรของนายดลเล๊าะ   ตาเดอิน
 • ทิศใต้            จด  พื้นที่การเกษตรของนายบาโหรม  สาดีน
 • ทิศตะวันออก   จด  ภูเขาที่ลาดชัน
 • ทิศตะวันตก     จด  ที่กรมธนารักษ์  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลควนโดนถือกรรมสิทธิ์ดูแล