กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นายวิลาศ อรุณรัตน์

ครู ค.ศ. 1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

           

นายอนันต์ โต๊ะประดู่

ครู ค.ศ. 2

นางสารอ แซะอาหลี

ครู ค.ศ. 2