กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นายชยากร ชูช่วย

ครู ค.ศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

         

นายนิสิต ภัทราภินันท์

ครู ค.ศ.2

นางสาวนภสร  ยิ่งดำนุ่น

ครูผู้ช่วย