บุคลากร

แนะแนว

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

นางอามีน๊ะ ทองดำ

ครู คศ.3

ครูผู้สอนวิชาแนะแนว

 

ลูกจ้าง (ชั่วคราว)

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

   

นางสาวอัญชลี สามัญ

นางสาวโสภา เจ้าเพ็ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

       

นางญูฮาณี เกปัน

ครูวิชาสืบค้น

นายสุไลมาน เด่นดารา 

ครูวิชาการงานอาชึพ

ีนายอารีฟีน  แซะอาหล

ครูวิชาการงานอาชึพ

 

               

นายอาหมาด  ท่าชะมวง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายอับดุลกอเดช สันโด

นักการภารโรง

นาย อานัส หลีมานัน

นักการภารโรง 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นายวิลาศ อรุณรัตน์

ครู ค.ศ. 1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

           

นายอนันต์ โต๊ะประดู่

ครู ค.ศ. 2

นางสารอ แซะอาหลี

ครู ค.ศ. 2

 

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นายเอกชัย วงศ์จันทร์ 

ลูกจ้างประจำ