ข้อมูลคณะผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

นายกระจาย  หนูคงแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา

ดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 18  มกราคม 2564  - ปัจจุบัน

 

                                      

                                       

                           นายวิชัย  บัวเนี่ยว                                                     นางเขมิกา ทองสี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

    (กลุ่มบริหารงานงบประมาณ , กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                                              (กลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงานวิชาการ)

                          และ กลุ่มบริหารทั่วไป)                                                                 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ : ตั้งแต่วันที่ 13 ธันาคม 2566 - ปัจจุบัน

    ดำรงตำแหน่ง : ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน