ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

นายอิสมาแอน ตาเดอิน

 
นางสาวอัญชลี สามัญ นางโสภา ใสบริสุทธิ์ นางสาวญูฮาณี มะสันติ นายสุไลมาน เด่นดารา 

 

นางสาวสุไลญา หมาดปันจอร์ นายอิสมมาแอน ตาเดอิน นายสุรศักดิ์ มรรคาเขต