กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นายนิรัตน์ เสมอภพ นางฮายาตี หลีเยาว์  นางสาวนุสรา ประสานการ  นางสาวสุกัลญา โสสนุย  

 

   
นายมุตฮา หมันเส็น