กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนิรัตน์ เสมอภพ นางฮายาตี หลีเยาว์  นางสาวนุสรา ประสานการ  นางสาวสุกัลญา โสสนุย

 

 
นายมุตฮา หมันเส็น นางสาวนูรฮาญาณี  สามะ