วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

 

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนควนโดนวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม

อนุรักษ์ภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม เน้นคุณธรรม นำชีวิตสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 

ค่านิยมองค์การ

“คุณธรรมนำชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” (Moral lead the Life & Care to the Environment : MLCE)

 

ปรัชญาโรงเรียน

สร้างคน สร้างวิชา พัฒนาสังคม

 

คำขวัญโรงเรียน

ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ เก่งทำงานเป็นทีม

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

แต่งกายดี  มีมารยาท

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ภูมิทัศน์เด่น  ยึดมันหลักธรรม  สืบสานศิลปะพื้นบ้าน

 

พันธกิจ

 

  1. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
  2. ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น และปลอดภัย
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ และร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่าย
  6. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง