โรงเรียน MOU

บันทึกข้อตกลง (MOU)

บันทึกข้อตกลง (MOU)

ระหว่างโรงเรียนควนโดนวิทยา กับ โรงเรียนมัธยมศึกษา กูบังปาซู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

"International Collaboration Malaysia&Thailand"