กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นางสาวกุสุมา หมานระโต๊ะ

ครู ค.ศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอดุลย์ บิลหลี

ครู ค.ศ.2

นางจิราภรณ์ วงศ์วาสนา

ครู ค.ศ.3

นางหัสราษ มัสตัน

ครู ค.ศ.3

นางฮตีลา เกปัน

ครู ค.ศ.2

นางอาสลีดา ยูโซ๊ะ

ครูผู้ช่วย

นายธรรมนูญ  สุวรรณรัตน์

ครูผู้ช่วย