กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 

472 หมู่ 1 บ้านควนโดน ถนนยนตรการกำธร ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ 91160 

 

นางนุรมะ นารีเปน

ครู ค.ศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นายไพศาล ลายู

ครู ค.ศ.3

นางเซาเด๊าะ คชฤทธิ์

ครู ค.ศ.3

นางหวันอารีญา หมินสัน

ครู ค.ศ.3

นางอรุณี ตาเดอิน

ครู ค.ศ.3